سال تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین
23 05 2022

اجرای طرح کارورزی فناورانه دانش آموزی با حمایت پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم...

اجرای طرح کارورزی فناورانه دانش آموزی با حمایت پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم / ارتقای فرهنگ نوآوری و خلاقیت در بین دانش آموزان...

60
11 05 2022

برگزاری همایش انگیزشی کنکور ویژه دانش‌آموزان پایه دوازدهم بخش شهاب جزیره قشم...

همایش انگیزشی کنکور ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم بخش شهاب جزیره قشم با حضور مسئولین این پارک و معلمان و مسئولین آموزش و پرورش قشم...

338
11 05 2022

پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم برگزار می کند وبینار چرا و چگونه دانش بنیان شویم

پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم برگزار می کند  وبینار چرا و چگونه دانش بنیان شویم پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم و شرکت مشاوران...

322
19 04 2022

برگزاری کارگاه آموزشی " آشنایی با مفاهیم و کاربردهای تکنیک PCR در آزمایشگاه "...

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم و کاربردهای تکنیک PCR در آزمایشگاه توسط شرکت دانش بنیان مستقر در پارک زیست فناوری خلیج فارس...

4453

اطلاعیه‌ها

فراخوان‌ها

همایش‌ها

پارک زیست‌فناوری خلیج‌فارس

طرح تاسیس پارک زیست‌فناوری خلیج‌فارس از jkghjk gjk ghjسوی سازمان منطقه آزاد قشم پیشنهاد شد و با عنایت به دستور مقام معظم رهبری و پس از ارائه‌ی گزارشی از پتانسیل‌های منطقه، این پارک فعالیت رسمی خود را در خردادماه ۱۳۸۷ با هدف حمایت از صاحبان ایده و فناوران و نوآوران حوزه‌ی فناوری‌های زیستی در جزیره‌ی قشم آغاز کرد.

شرکت های عضو و مستقر در پارک

رویدادها

An error occurred while processing the template.
The following has evaluated to null or missing:
==> bardate [in template "20097#20123#169629" at line 45, column 51]

----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign date_Data = getterUtil.getStr... [in template "20097#20123#169629" at line 45, column 9]
----
1<#-- Retrieve the published date meta data field of the web content --> 
2<#assign displaydate = .vars['reserved-article-display-date'].data> 
3<#-- Save the original page locale for later --> 
4<#assign originalLocale = .locale> 
5 
6<#-- Set the page locale to the portals default locale --> 
7<#setting locale = localeUtil.getDefault()> 
8 
9<#-- Parse the date to a date object --> 
10<#assign displaydate = displaydate?datetime("EEE, d MMM yyyy HH:mm:ss Z")> 
11 
12<#-- Set the page locale back to the original page locale --> 
13<#--#assign locale = ''--> 
14<#assign dateFormat = "dd MM yyyy" />  
15<#assign publishDate=dateUtil.getDate(displaydate,dateFormat,locale)/> 
16 
17 
18 
19 
20<#assign liferay_ui = taglibLiferayHash["/META-INF/liferay-ui.tld"] /> 
21 
22<#assign JournalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService")> 
23<#assign assetLinkLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetLinkLocalService" )> 
24<#assign assetEntryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetEntryLocalService" )> 
25<#assign getterUtil = staticUtil["com.liferay.portal.kernel.util.GetterUtil"] /> 
26<#assign currentArticle = JournalArticleLocalService.getArticle(getterUtil.getLong(groupId),.vars['reserved-article-id'].data)> 
27<#assign currentArticleResourcePrimKey = currentArticle.getResourcePrimKey()> 
28<#assign currentArticleAssetEntry = assetEntryLocalService.getEntry("com.liferay.journal.model.JournalArticle", currentArticleResourcePrimKey)/> 
29 
30<#assign viewCount = currentArticleAssetEntry.viewCount/> 
31 
32 
33 
34<div class="splide_slide"> 
35  <div class="parent-img"> 
36    <#if .vars['reserved-article-small-image-url'].data == "" > 
37      <img src="${themeDisplay.getPathThemeImages()}/placeholder.jpg" /> 
38    <#else> 
39      <img src="${.vars['reserved-article-small-image-url'].data}" /> 
40    </#if> 
41  </div> 
42   
43   
44  <div class="date-1"> 
45    <#assign date_Data = getterUtil.getString(bardate.getData())> 
46    <#if validator.isNotNull(date_Data)> 
47    	<#assign date_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", date_Data, locale)> 
48      <span class="js-date date"  
49      data-date="${dateUtil.getDate(date_DateObj, "dd MM yyyy", locale)} ?? DD MM YYYY ?? DD MMMM" > 
50        ${dateUtil.getDate(date_DateObj, "dd", locale)} ${dateUtil.getDate(date_DateObj, "MM", locale)} 
51      </span> 
52    </#if> 
53  </div> 
54   
55   
56  <div class="date-2"> 
57    <span class="icon qeshm-date"></span> 
58    <span class="js-date main-c" data-date="${publishDate} ?? DD MM YYYY ?? dddd DD MMMM YYYY" >${publishDate}</span> 
59  </div> 
60   
61  <h3 class="title"> 
62    ${stringUtil.shorten(htmlUtil.stripHtml(.vars['reserved-article-title'].data), 90)} 
63  </h3> 
64  <p class="description"> 
65    ${stringUtil.shorten(htmlUtil.stripHtml(.vars['reserved-article-description'].data), 130)} 
66  </p> 
67  <div class="visit"> 
68    <span class="icon qeshm-eye"></span> 
69    <span class="main-c">${viewCount}</span> 
70  </div> 
71</div> 
02 03
02 03 2022

فناوران به بزرگترین رویداد نوآوری و فناوری در کشور فراخوانده شدند

یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری اینوتکس (INOTEX 2022) در ناحیه نوآوری پردیس اردیبهشت‌ماه سال بعد میزبان فناوران...

714
21 02
21 02 2022

برگزاری رویداد استارتاپ شیلات در پارک زیست‌فناوری خلیج‌فارس

1016
19 02
19 02 2022

نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی اصفهان

حضور واحدهای فناور عضو پارک زیست‌فناوری خليج‌فارس در نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان

610

خدمات پارک زیست‌فناوری خلیج‌فارس

جذب و پذیرش
پست الکترونیک
به زودی ...
به زودی ...

دستاوردها و افتخارات

عضویت پارک زیست‌فناوری خلیج‌فارس

انجمن بین المللی پارک های علمی
انجمن بین المللی پارک های علمی
انجمن بین المللی پارک های علمی
انجمن بین المللی پارک های علمی
انجمن بین المللی پارک های علمی
انجمن بین المللی پارک های علمی
انجمن بین المللی پارک های علمی
انجمن بین المللی پارک های علمی