کیمیا تدارک بوتیا

Managing Director: سجاد رجایی نژاد

Field of Activity: تولید و فرآوری جلبک های دریایی جهت مصارف دامی،کشاورزی و آرایشی و بهداشتی

Services / Products:

Products Pictures