کودنماد قشم

Managing Director: عباس باصره

Field of Activity: تولید کود مایع از پسماند آبزیان

Services / Products: 1-کود مایع 2-کود جامد /پودر

Products Pictures