مروارید آب قشم

Managing Director: حسن نگهبان

Field of Activity: طراحی و ساخت دستگاه های آب شیرین کن صنعتی

Services / Products: آب شیرین کن صنعتی از آب دریا در مقیاس و ظریفت درخواستی از مشتریان

Products Pictures