صندوق نوآوري و شکوفايي رياست جمهوري در نظر دارد در راستاي کمک به توسعه اشتغال در زيست‌بوم فناوري و نوآوري کشور و در اجراي جزء ۴ بند «ب» تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲، نسبت به شناسايي، ارزيابي اوليه و معرفي شرکت‌هاي دانش‌بنيان، فناور و خلاق متقاضي به بانک‌هاي عامل براي دريافت تسهيلات قرض‌الحسنه اقدام نمايد.

فراخوان تسهيلات اشتغال تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲

13 08 2023

 الف) شرايط تسهيلات

  1. سقف تسهيلات: 3 ميليارد تومان
  2. نرخ سود تسهيلات: قرض‌الحسنه با کارمزد حداکثر 4%
  3. دوره بازپرداخت: 48 ماه
  4. بانک‌هاي عامل: قرض‌الحسنه مهر ايران، قرض‌الحسنه رسالت، ملي، ملت، صادرات، تجارت، سينا، توسعه تعاون، سامان، اقتصاد نوين
  5. نحوه محاسبه مبلغ تسهيلات توسط صندوق براي معرفي به بانک: اين تسهيلات بنا به درخواست متقاضيان با دو الگوي زير محاسبه مي‌شود:

تثبيت اشتغال ايجاد‌شده: در اين روش، «خالص افزايش اشتغال» در شرکت از فروردين 1401 تا تير 1402 بر اساس شاغلان تمام‌وقت ليست بيمه ملاک محاسبه قرار مي‌گيرد. «خالص افزايش اشتغال» شرکت، از تفريق «تعداد افراد مندرج در ليست بيمه فروردين‌ماه 1401» از «تعداد افراد مندرج در ليست بيمه تيرماه 1402» به دست مي‌آيد. به ازاي هر نفر «خالص افزايش اشتغال» با مدرک کارشناسي و بالاتر، تسهيلات بر اساس نوع شرکت (دانش‌بنيان، فناور يا خلاق)، مدرک تحصيلي شاغل، عضويت شاغل در بنياد ملي نخبگان و استان محل ثبت شرکت محاسبه مي‌شود.

ايجاد اشتغال جديد: در اين روش، شرکت با تکميل کاربرگ‌هاي مندرج در سامانه غزال، طرح خود براي ايجاد اشتغال جديد را به همراه «فرم تعهد اشتغال» (ابلاغي از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي) بارگذاري مي‌کند. با ارزيابي طرح توسط صندوق، «خالص افزايش اشتغال» شرکت برآورد و تسهيلات بر اساس نوع شرکت (دانش‌بنيان، فناور يا خلاق)، مدرک تحصيلي شاغلان و استان محل ثبت شرکت محاسبه مي‌شود.

 

 ب) شرايط شرکت‌هاي متقاضي

1- شرکت بايد جزء شرکت‌هاي دانش‌بنيان (مورد تأييد معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش‌بنيان رياست جمهوري)، شرکت‌هاي فناور (مورد تأييد يکي از پارک‌هاي علم و فناوري کشور) يا شرکت‌هاي خلاق (مورد تأييد دبيرخانه توسعه زيست‌بوم واحدهاي خلاق معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش‌بنيان رياست جمهوري) باشد.

2- شرکت نبايد مشمول ماده 141 قانون تجارت باشد، يعني در آخرين صورت مالي شرکت، زيان انباشته نبايد بيشتر از 50 درصد سرمايه ثبت‌شده آن باشد.

3- شرکت نبايد قسط معوّق يا چک برگشتي داشته باشد.

4- شرکت بايد داراي کد کارگاهي و ليست بيمه باشد.

 

ج) ساير موارد

1- هويت شرکت‌هاي فناور لازم است توسط پارکي که شرکت در آن عضويت دارد، تاييد شود.

2- هويت شرکت‌هاي خلاق لازم است توسط دبيرخانه برنامه توسعه زيست‌بوم واحدهاي خلاق تاييد شود.

3- شرکت‌هاي نوپا و شرکت‌هايي که از تسهيلات اشتغال تبصره 16 قانون بودجه 1401 استفاده نکرده‌اند، در اولويت بررسي قرار دارند.

4- آخرين مدرک تحصيلي شاغلان جديد مبناي محاسبه قرار مي‌گيرد. براي مثال، آخرين مدرک تحصيلي دانشجويان کارشناسي ارشد معادل «کارشناسي» قلمداد مي‌شود.

  1.  متقاضيان در فرآيند ثبت درخواست در سامانه غزال، بانک‌هاي عامل اولويت‌دار خود (اولويت 1 و 2) را به صندوق اعلام خواهند کرد.
  2.  به هر شرکت از محل منابع فوق الذکر فقط يک فقره تسهيلات قابل اعطا است.
  3.  شرکت‌ها مي‌توانند براي تأمين تضامين تسهيلات نزد بانک‌هاي عامل، از ضمانت‌نامه اعتباري «صندوق‌هاي پژوهش و فناوري»، «صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک» يا «صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون» استفاده کنند.
  4.  پس از دريافت تسهيلات، اقدامات نظارتي تا يک سال توسط صندوق نوآوري و شکوفايي انجام مي‌شود و وفق فرم‌هاي تعهد اشتغال اقدام خواهد شد.

 

د) فرآيند دريافت تسهيلات:

1- ثبت درخواست توسط متقاضيان

شرکت‌هاي دانش‌بنيان: گام1) مراجعه به سامانه غزال (ghazal.inif.ir)، گام2) ثبت درخواست «تسهيلات تبصره 18 سال 1402»

شرکت‌هاي فناور و خلاق: گام1) مراجعه به سامانه غزال (ghazal.inif.ir)، گام2) ثبت‌نام جديد، گام3) ثبت درخواست «تسهيلات تبصره 18 سال 1402»

2- ارزيابي درخواست شرکت‌ها توسط صندوق، پارک‌هاي علم و فناوري و دبيرخانه برنامه توسعه زيست‌بوم واحدهاي خلاق

3- معرفي شرکت‌هاي تأييدشده به بانک‌هاي عامل

4- ارزيابي، اعتبارسنجي و تعيين وثايق توسط بانک‌هاي عامل

«نسبت بدهي»، «نسبت مالکانه» و ساير شاخص‌هاي مالي مستخرج از صورت‌هاي مالي شرکت متقاضي در ارزيابي بانک‌ها موثر است.

انعقاد قرارداد تسهيلات و پرداخت توسط بانک‌هاي عامل

  1.  اقدامات نظارتي تا يک سال توسط صندوق

متقاضيان در صورت وجود هرگونه سوال يا ابهام مي‌توانند در ساعات اداري با ميز خدمت صندوق نوآوري و شکوفايي به شماره 42170120 تماس بگيرند.

فايل فراخوان در ذیل خبر بارگزاری شده است

 

 سوال‌هاي متداول:

آيا نوع مجوز دانش‌بنياني در دريافت تسهيلات موثر است؟

اين تسهيلات به همه شرکت‌هاي دانش‌بنيان مورد تاييد معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، اعم از نوپا و توليدي، نوع 1، نوع 2 و نوع 3 قابل پرداخت است. نوع مجوز هيچ اثري در دريافت يا ميزان اين تسهيلات ندارد.

 

 آيا ماهيت حقوقي شرکت‌هاي «مسئوليت محدود» يا «تعاوني» در دريافت اين تسهيلات تاثيرگذار است؟

نحوه تعامل بانک‌ها با شرکت‌ها تابع قوانين داخلي بانک‌هاي عامل و بانک مرکزي است. براي مثال در شبکه بانکي محدوديت‌هايي براي اعطاي تسهيلات به شرکت‌هاي «مسئوليت محدود» يا «تعاوني» وجود دارد.

 

 آيا اين تسهيلات توسط صندوق نوآوري و شکوفايي پرداخت مي‌شود؟

خير، صندوق نوآوري و شکوفايي صرفاً شرکت‌هاي متقاضي را در چارچوب شرايط اين فراخوان «ارزيابي» کرده و به بانک‌هاي عامل «معرفي» مي‌کند. لذا شرکت‌ها اين تسهيلات را از بانک‌هاي عامل دريافت خواهند کرد.

 

تعيين وثيقه اين نوع تسهيلات برعهده کيست و بر چه اساسي انجام مي‌شود؟

از آنجا که اين تسهيلات از محل منابع داخلي بانک‌هاي عامل (بر اساس تسهيلات تکليفي مندرج در تبصره 18 قانون بودجه 1402) به شرکت‌ها پرداخت مي‌شود، تعيين وثايق و تضامين مورد نياز بر عهده بانک‌هاي عامل است و صندوق نوآوري و شکوفايي در اين زمينه نقشي ندارد.

 

پرداخت اين تسهيلات به چه صورت انجام مي‌شود؟

اين تسهيلات در «يک مرحله» و به‌طور يکجا توسط بانک عامل پرداخت خواهد شد.

 

آيا اين تسهيلات به شاغلان شرکت‌ها پرداخت مي‌شود؟

خير، اين تسهيلات صرفاً به شرکت‌ها پرداخت مي‌شود و امکان پرداخت به شاغلان شرکت‌ها و اشخاص حقيقي را ندارد.

 

نحوه پيگيري درخواست به چه صورت است؟

متقاضيان مي‌توانند با مراجعه به سامانه غزال از آخرين وضعيت درخواست خود مطلع شوند.

 

 آيا بانک‌هاي عامل مجاز به کاهش مبلغ تاييد شده توسط صندوق نوآوري هستند؟

بله، با توجه به اينکه اين تسهيلات از منابع داخلي بانک‌ها پرداخت مي‌شود، مبلغ نهايي تسهيلات توسط بانک‌هاي عامل بر مبناي نتايج ارزيابي و اعتبارسنجي تعيين مي‌گردد.

 

تعيين عضويت شاغل در بنياد نخبگان به چه نحوي انجام خواهد شد؟

بر اساس اعلام متقاضي در زمان ثبت درخواست، صندوق نوآوري و شکوفايي نسبت به استعلام از بنياد نخبگان اقدام مي‌کند.

 

آيا شرکت‌هاي دانش‌بنياني که از تسهيلات اشتغالزايي پايدار صندوق نوآوري استفاده کرده‌اند مي‌توانند از اين تسهيلات نيز بهره‌مند شوند؟

بله، استفاده از تسهيلات اشتغالزايي پايدار صندوق نوآوري، محدوديتي در استفاده از اين تسهيلات براي شرکت ايجاد نمي‌کند. (صرفا ممکن است در اعتبارسنجي بانک عامل؛ مانده تسهيلات قبلي موثر باشد)

 

لینک ثبت درخواست تسهیلات توسعه اشتغال تبصره 18 (ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان):

 https://ghazal.inif.ir/?logout

لینک ثبت درخواست تسهیلات توسعه اشتغال تبصره 18 (ویژه شرکت‌های فناور و خلاق):

 https://ghazal.inif.ir/?logout

آخرین‌ها

28 09 2023

گزارش تصویری برگزاری جلسه هیأت امنای پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم

 جلسه هیأت امنای پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم بصورت حضوری و مجازی با حضور رییس و مسئولین پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم، مدیر عامل سازمان...

27
19 09 2023

تولید آب‌شیرین کن‌هایی خاص در پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم/ بازدهی بالا و...

تولید آب‌شیرین کن‌هایی خاص در پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم/ بازدهی بالا و مصرف انرژی پایین مزیت اصلی آب‌شیرین‌کن‌های شرکت دانش بنیان مروارید آب...

6820
11 07 2023

وبینار اصول قراردادنویسی

وبینار اصول قراردادنویسی پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم با همکاری شرکت پویا اندیشان راه ابریشم برگزار می نماید

10356
05 09 2023

برگزاری جلسه هم اندیشی رئیس پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم با معاون پژوهشی...

جلسه هم اندیشی رئیس پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم با معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم در راستای توسعه...

7203
05 09 2023

گزارش تصویری بازدید معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از فعالیتهای...

 بازدید معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از فعالیتهای شرکت های فناور و دانش بنیان پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم

7167
02 09 2023

برگزاری سمینار و کارگاه آموزشی بررسی تکنولوژی های نوین ساخت در صنعت ساختمان

برگزاری سمینار و کارگاه آموزشی بررسی تکنولوژی های نوین ساخت در صنعت ساختمان

8495
29 08 2023

بازدید نماینده صندوق پژوهش و فناوری استان هرمزگان

نماینده صندوق و پژوهش و فناوری استان هرمزگان از دستاوردهای شرکتهای فناور و دانش بنیان مستقر در پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم بازدید کرد

7252
28 08 2023

به مناسبت هفته دولت برگزار شد: مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران پارک زیست...

به مناسبت هفته دولت برگزار شد: مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم/ نمایشگاه دستاوردهای شرکت های فناور و دانش بنیان

7261
28 08 2023

برگزاری نمایشگاه و کنفرانس شهرسازی آینده شهر هوشمند

برگزاری نمایشگاه و کنفرانس شهرسازی آینده شهر هوشمند بزرگترین نمایشگاه فناور جهان

8780
26 08 2023

مراسم تقدیر از کارمندان پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم برگزار شد

مراسم تقدیر از کارمندان پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم برگزار شد

8771