توسعه و تجارت راویس سپهر پارسه(اکوپارت)

Managing Director: فاطمه شهدکار

Field of Activity: خدمات کارآفرینی و تجاری سازی – شتاب دهنده

Services / Products: طراحی و توسعه اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری از طریق ارائه خدمات ارزش افزا

Products Pictures