آراشید کشت گستر

Managing Director: سید احمد قائم مقامی

Field of Activity: تولید محصولات صنعتی در حوزه کشاورزی و تصفیه آب

Services / Products: تولید بست های ویکتالیک

Products Pictures