06 06 2023

برگزاری کارگاه آموزشی راه اندازی و نگهداری آکواریوم ویژه دانش آموزان متوسطه قشم

کارگاه آموزشی با هدف آشنایی دانش آموزان متوسطه قشم با مباحث پایه تکثیر و پرورش آبزیان توسط واحد فناور دنیای ماهیان عضو پارک با حضور...

16
06 06 2023

جلسه هم اندیشی بررسی پتانسیل های کشاورزی و دامپروری در راستای توسعه جزیره قشم

جلسه هم اندیشی بررسی پتانسیل های کشاورزی و دامپروری در راستای توسعه جزیره قشم   جلسه هم اندیشی پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم،...

16
30 05 2023

راه اندازی مرکز رشد شیلاتی مشترک پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم با پژوهشکده...

راه اندازی مرکز رشد شیلاتی مشترک پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم با پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان   رئیس پارک زیست فناوری...

25
14 03 2022

طرح کارآموز فناورانه در پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم اجرا خواهد شد

طرح کارآموز فناورانه با هدف توسعه توانمندی و خلاقیت دانشجویان و دانش آموزان به زودی در پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم به مرحله اجرا...

38312
06 06 2023

برگزاری کارگاه آموزشی راه اندازی و نگهداری آکواریوم ویژه دانش آموزان متوسطه قشم

کارگاه آموزشی با هدف آشنایی دانش آموزان متوسطه قشم با مباحث پایه تکثیر و پرورش آبزیان توسط واحد فناور دنیای ماهیان عضو پارک با حضور...

16
06 06 2023

جلسه هم اندیشی بررسی پتانسیل های کشاورزی و دامپروری در راستای توسعه جزیره قشم

جلسه هم اندیشی بررسی پتانسیل های کشاورزی و دامپروری در راستای توسعه جزیره قشم   جلسه هم اندیشی پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم،...

16
30 05 2023

راه اندازی مرکز رشد شیلاتی مشترک پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم با پژوهشکده...

راه اندازی مرکز رشد شیلاتی مشترک پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم با پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان   رئیس پارک زیست فناوری...

25
14 03 2022

طرح کارآموز فناورانه در پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم اجرا خواهد شد

طرح کارآموز فناورانه با هدف توسعه توانمندی و خلاقیت دانشجویان و دانش آموزان به زودی در پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم به مرحله اجرا...

38312
06 06 2023

برگزاری کارگاه آموزشی راه اندازی و نگهداری آکواریوم ویژه دانش آموزان متوسطه قشم

کارگاه آموزشی با هدف آشنایی دانش آموزان متوسطه قشم با مباحث پایه تکثیر و پرورش آبزیان توسط واحد فناور دنیای ماهیان عضو پارک با حضور...

16
06 06 2023

جلسه هم اندیشی بررسی پتانسیل های کشاورزی و دامپروری در راستای توسعه جزیره قشم

جلسه هم اندیشی بررسی پتانسیل های کشاورزی و دامپروری در راستای توسعه جزیره قشم   جلسه هم اندیشی پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم،...

16
30 05 2023

راه اندازی مرکز رشد شیلاتی مشترک پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم با پژوهشکده...

راه اندازی مرکز رشد شیلاتی مشترک پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم با پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان   رئیس پارک زیست فناوری...

25
14 03 2022

طرح کارآموز فناورانه در پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم اجرا خواهد شد

طرح کارآموز فناورانه با هدف توسعه توانمندی و خلاقیت دانشجویان و دانش آموزان به زودی در پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم به مرحله اجرا...

38312