تعریف رویداد:

تانا از اختصار “توسعه و ارتقاء زیست بوم نوآوری استان ها” گرفته شده است و به عنوان مجموعه ای از اقدامات تعریف می شود که با حمایت معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سیاست گذاری و راهبری ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان استانها و برنامه ریزی و اجرای پارک های علم و فناوری در استانها، عملیاتی می گردد. هدف از این طرح ترویج گفتمان نوآوری و توسعه و تقویت اکوسیستم نوآروی در استانها با نگاه به مزیت های نسبی و ظرفیتهای فناورانه و همچنین مسائل و نیازهای آن استان می باشد.
​​​​​​​
بازگشت به رویداد