مروارید آب قشم

حسن نگهبان

طراحی و ساخت دستگاه های آب شیرین کن صنعتی

آب شیرین کن صنعتی از آب دریا در مقیاس و ظریفت درخواستی از مشتریان