خدمات مالی

ارائه‌ی تسهیلات مالی مستقیم از اعتبارات پارک

این تسهیلات جهت تأمین مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و خدمات مطابق با برنامه‌ی واحد فناور در قرارداد خدمات کسب و کار می‌باشد، مطابق با آیین‌نامه‌ی تسهیلات پارک قابل اعطا می‌باشد.

ارائه‌ی تسهیلات مالی غیرمستقیم

معرفی واحد فناور به صندوق‌های پژوهش و فناوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق کارآفرینی امید و سایر بانک‌ها و موسسات مالی طرف قرارداد و سایر مکانیزم‌های مجاز مالی کشور.