دکتر محمدشریف رنجبر
رئیس پارک زیست‌فناوری خلیج‌فارس
امل احمدی‌پور
رییس دفتر
منا جعفری
کارشناس روابط عمومی و امور بین‌الملل
کارشناس امور حقوقی
محمود درویشی نخل‌ابراهیمی
کارشناس حراست
معاونت فناوری
(معاون)
اداره توانمندسازی
(رئیس)
کارشناس حمایت و پشتیبانی
کارشناس آموزش و مشاوره
فاطمه پرویزی
سرپرست امور مؤسسات
شهرام چشمه‌نور
کارشناس امور مؤسسات
کارشناس تجاری‌سازی و بازاریابی
اسما دریانورد
سرپرست مرکز رشد
محمود درویشی نخل‌ابراهیمی
معاونت پشتیبانی
محمود درویشی نخل‌ابراهیمی
سرپرست امور مالی و توسعه منابع
عالیه سرودی
کارشناس مالی و حسابداری
معصومه گودرزی
کارشناس مالی و حسابداری
محمود درویشی نخل‌ابراهیمی
کارشناس طرح و برنامه و بودجه‌ریزی
عبدالحمید دربه
کارشناس امین اموال
احسان شمسی
کارشناس امور عمرانی
کارشناس توسعه زیرساخت‌های فیزیکی
عبدالحمید دربه
کارشناس تأسیسات
عبدالحمید دربه
کارشناس امور اداری و منابع انسانی