شرکت های عضو و مستقر در پارک

تشکل بانوان برقع قشم

: فاطمه احمدی

: گردشگری و تولید صنایع دستی بومی جزیره قشم

:

عواطف

: عواطف خشابی

: صنایع دستی ،طراحی و ساخت و اجرا با سفال و سرامیک

:

زیست فناور ساحل گستر قشم

: آرش اکبر زاده

: مولد سازی ،تکثیر و پرورش آبزیان آب شور

:

آراشید کشت گستر

: سید سهیل قائم مقامی

: تولید محصولات صنعتی در حوزه کشاورزی و تصفیه آب

: تولید بست های ویکتالیک