دفتر ریاست

Responsive Image
مهندس امل احمدی‌پور
رییس دفتر حوزه ریاست
دفتر رياست پارک زيست‌فناوری خليج‌فارس قشم مسئوليت برنامه‌‌ريزی و مديريت كليه‌ی جلسات مربوط به رياست، هماهنگی و پيگيری تنظيم و تدوين محتوای دستور جلسات، پيگيری و اجرای دستورات رياست و ابلاغ آن‌ها به واحدهای ذيربط، مديريت وقايع، جلسات و برنامه‌های كاری رياست در زمان مناسب و كيفيت مطلوب، ساماندهی امور اداری و دفتری حوزه‌ی رياست، همكاری و مشاركت در تهيه، تنظيم و تدوين گزارشات مورد نياز رياست، پيگيری و هماهنگی امور تشريفات و انجام ساير امور محوله از سوی مقام مافوق را به عهده دارد.


ایمیل: ahmadipour@pgbp.ir