مدیریت اداری و مالی

Responsive Image

محمود درویشی نخل ابراهیمی
سرپرست اداری و مالی


 
واحد امور مالی مسئولیت ارتقای آگاهی در زمینه قوانین، مقررات، ضوابط و تصویب‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اموالی و مالیاتی و نظارت بر اجرای آن‌ها از طریق مقتضی، نظارت بر نحوه تعهد و تأمین اعتبار هزینه‌ها در قالب بودجه مصوب و تطبیق آن با برنامه‌های بودجه جاری و طرح‌های عمرانی، نظارت بر نحوه مصرف بودجه، کنترل هزینه‌ها، حساب‌ها، اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی، نگهداری حساب اعتبارات و پیگیری تامین آن‌ها به تفکیک مواد و برنامه‌های مصوب، انجام کلیه امور مالی مربوط به شرکت‌های تحت پوشش شامل امور مالی قراردادها، پرداخت تسهیلات به شرکت‌های تحت پوشش، انجام امور تسویه حساب شرکت‌ها و ...را بهعده دارد.ایمیل: darvishi@pgbp.ir