دکتر محمدشریف رنجبر
رئیس پارک زیست‌فناوری خلیج‌فارس
امل احمدی‌پور
رییس دفتر
کارشناس حراست
منا جعفری
کارشناس روابط عمومی و امور بین‌الملل
کارشناس امور حقوقی
معاونت فناوری
(معاون)
اداره توانمندسازی
(رئیس)
کارشناس حمایت و پشتیبانی
کارشناس آموزش و مشاوره
شهرام چشمه نور
سرپرست امور مؤسسات
کارشناس امور مؤسسات
کارشناس تجاری‌سازی و بازاریابی

ایمان یگانه

کارشناس مرکز رشد
محمود درویشی نخل‌ابراهیمی
معاونت پشتیبانی
محمود درویشی نخل‌ابراهیمی
سرپرست امور مالی و توسعه منابع
عالیه سرودی
کارشناس مالی و حسابداری
معصومه گودرزی
کارشناس مالی و حسابداری
کارشناس طرح و برنامه و بودجه‌ریزی
رسول بهزادی
کارشناس امین اموال
احسان شمسی
کارشناس امور عمرانی
کارشناس توسعه زیرساخت‌های فیزیکی
عبدالحمید دربه
کارشناس تأسیسات
عبدالحمید دربه
کارشناس امور اداری و منابع انسانی