خدمات فناوری

 توانمند سازی

خدماتی که به منظور ارتقا توان شرکت‌های فناور در جهت افزایش توانمندی ایشان در تجاری‌سازی محصول تولیدی خود ارائه می‌شود که شامل آموزش، مشاوره، منتورینگ و خدمات آزمایشگاهی می باشد.
الف- آموزش پارک سالیانه متناسب با نیاز واحدهای فناور مستقر و در جهت بهبود وضعیت کیفی و کمی و ارتقای سطح علمی و فنی کارکنان شرکت‌ها، مبادرت به برگزاری دورهای آموزشی می‌نمایند. این دوره های آموزشی می توانند آموزش در حوزه کسب و کار و در حوزه تخصصی فعالیت شرکت باشد.
ب- مشاوره‌شامل ارائه خدمات مشاوره یا حمایت از واحد فناور جهت اخذ مشاوره در حوزه عمومی و مدیریتی، تجاری و کسب و کار و همچنین فنی و تخصصی فعالیت شرکت، می باشد.
ج- راهبریراهبری یامنتورینگ یک رابطه‌ی حرفه‌ای است که طی آن، یک شخص باتجربه و آگاه (منتور) در کنار فرد دیگری قرار می گیرد تا مهارت‌ها و دانش او را در زمینه‌ی حرفه‌ای مشخصی ارتقا دهد. منتور شخصی است که دارای تجربه در یک زمینه‌ی تخصصی است و می‌تواند به شخص دیگری که تجربه‌ی کمتری در همان زمینه دارد کمک کند.
د-  آزمایشگاهی و کارگاهی

 تجاری سازی

هدف از تجاری سازی آماده سازی ایده و طرح برای ورود به بازار است. در همین راستا پارک جهت آماده سازی محصول خود برای ورود به بازار، از دریافت خدمات زیر توسط واحد فناور حمایت می نماید:
الف- خدمات مالکیت فکری ملی و بین المللی
ب- اخذ مجوزها، استانداردها و تأییدیه های علمی ملی و بین المللی
ج- ارزشگذاری فناوری
د- قیمت گذاری محصول/ خدمات
ه- برندسازی
 

بازاریابی

بازاریابی و فروش امری تخصصی است. در همین راستا، پارک جهت حمایت و تسریع در روند روبه رشد واحدهای فناور و سهولت هر چه بیشتر برای دستیابی به بازار هدف، از دریافت خدمات زیر توسط واحد فناور حمایت می نماید:
الف- پروژه یابی و حمایت از تهیه پروپوزال برای جذب پروژه/ مناقصه
ب- تحلیل بازار
ج- تحقیقات بازاریابی
د- تحلیل رقبا
ه- فروش
و- خدمات انتقال فناوری
ز- سرمایه پذیری
ح- شرکت در تورهای فناوری
ط- صادرات محصول/ خدمات