تبسم ساحل قشم

محمد نیرومند

تکثیر وپرورش ماهیان زینتی

پرورش 10 گونه دلقک ماهی (اسلاریس، کلارکی، سبا، تومیتو، پرکولا، پیکا سوپرکولا، مرون، گلد ناگت، بلک آیس، بلک فتون)