کیمیا تدارک بوتیا

سجاد رجایی نژاد

تولید و فرآوری جلبک های دریایی جهت مصارف دامی،کشاورزی و آرایشی و بهداشتی