کودنماد قشم

عباس باصره

تولید کود مایع از پسماند آبزیان

1-کود مایع 2-کود جامد /پودر