سلول کاوشگر ژن پژوه

کاوه خسرویانی

ارائه‌ی خدمات ژنتیک مولکولی

Animal DNA، Animal RNA، Bacterial DNA، Bacterial Metagenome، Bacterial RNA، DNA fingerprinting، Plant DNA، Plant RNA، Real Time PCR، Sequencing