توسعه و تجارت راویس سپهر پارسه(اکوپارت)

فاطمه شهدکار

خدمات کارآفرینی و تجاری سازی – شتاب دهنده

طراحی و توسعه اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری از طریق ارائه خدمات ارزش افزا