آراشید کشت گستر

سید سهیل قائم مقامی

تولید محصولات صنعتی در حوزه کشاورزی و تصفیه آب

تولید بست های ویکتالیک