سال تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین
Responsive Image

اطلاعیه‌ها

فراخوان‌ها

انتشارات

پارک زیست‌فناوری خلیج‌فارس

طرح تاسیس پارک زیست‌فناوری خلیج‌فارس از سوی سازمان منطقه آزاد قشم پیشنهاد شد و با عنایت به دستور مقام معظم رهبری و پس از ارائه‌ی گزارشی از پتانسیل‌های منطقه، این پارک فعالیت رسمی خود را در خردادماه ۱۳۸۷ با هدف حمایت از صاحبان ایده و فناوران و نوآوران حوزه‌ی فناوری‌های زیستی در جزیره‌ی قشم آغاز کرد.

شرکت های عضو و مستقر در پارک

رویدادها

در حین انجام عملیات خطایی رخ داده است.
The following has evaluated to null or missing:
==> bardate [in template "20097#20123#169629" at line 45, column 51]

----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign date_Data = getterUtil.getStr... [in template "20097#20123#169629" at line 45, column 9]
----
1<#-- Retrieve the published date meta data field of the web content --> 
2<#assign displaydate = .vars['reserved-article-display-date'].data> 
3<#-- Save the original page locale for later --> 
4<#assign originalLocale = .locale> 
5 
6<#-- Set the page locale to the portals default locale --> 
7<#setting locale = localeUtil.getDefault()> 
8 
9<#-- Parse the date to a date object --> 
10<#assign displaydate = displaydate?datetime("EEE, d MMM yyyy HH:mm:ss Z")> 
11 
12<#-- Set the page locale back to the original page locale --> 
13<#--#assign locale = ''--> 
14<#assign dateFormat = "dd MM yyyy" />  
15<#assign publishDate=dateUtil.getDate(displaydate,dateFormat,locale)/> 
16 
17 
18 
19 
20<#assign liferay_ui = taglibLiferayHash["/META-INF/liferay-ui.tld"] /> 
21 
22<#assign JournalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService")> 
23<#assign assetLinkLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetLinkLocalService" )> 
24<#assign assetEntryLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetEntryLocalService" )> 
25<#assign getterUtil = staticUtil["com.liferay.portal.kernel.util.GetterUtil"] /> 
26<#assign currentArticle = JournalArticleLocalService.getArticle(getterUtil.getLong(groupId),.vars['reserved-article-id'].data)> 
27<#assign currentArticleResourcePrimKey = currentArticle.getResourcePrimKey()> 
28<#assign currentArticleAssetEntry = assetEntryLocalService.getEntry("com.liferay.journal.model.JournalArticle", currentArticleResourcePrimKey)/> 
29 
30<#assign viewCount = currentArticleAssetEntry.viewCount/> 
31 
32 
33 
34<div class="splide_slide"> 
35  <div class="parent-img"> 
36    <#if .vars['reserved-article-small-image-url'].data == "" > 
37      <img src="${themeDisplay.getPathThemeImages()}/placeholder.jpg" /> 
38    <#else> 
39      <img src="${.vars['reserved-article-small-image-url'].data}" /> 
40    </#if> 
41  </div> 
42   
43   
44  <div class="date-1"> 
45    <#assign date_Data = getterUtil.getString(bardate.getData())> 
46    <#if validator.isNotNull(date_Data)> 
47    	<#assign date_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", date_Data, locale)> 
48      <span class="js-date date"  
49      data-date="${dateUtil.getDate(date_DateObj, "dd MM yyyy", locale)} ?? DD MM YYYY ?? DD MMMM" > 
50        ${dateUtil.getDate(date_DateObj, "dd", locale)} ${dateUtil.getDate(date_DateObj, "MM", locale)} 
51      </span> 
52    </#if> 
53  </div> 
54   
55   
56  <div class="date-2"> 
57    <span class="icon qeshm-date"></span> 
58    <span class="js-date main-c" data-date="${publishDate} ?? DD MM YYYY ?? dddd DD MMMM YYYY" >${publishDate}</span> 
59  </div> 
60   
61  <h3 class="title"> 
62    ${stringUtil.shorten(htmlUtil.stripHtml(.vars['reserved-article-title'].data), 90)} 
63  </h3> 
64  <p class="description"> 
65    ${stringUtil.shorten(htmlUtil.stripHtml(.vars['reserved-article-description'].data), 130)} 
66  </p> 
67  <div class="visit"> 
68    <span class="icon qeshm-eye"></span> 
69    <span class="main-c">${viewCount}</span> 
70  </div> 
71</div> 
10 08
14 08 2022

پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم برگزار می کند/ کارگاه آموزشی روشهای تامین مالی

پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم برگزار می کند/ کارگاه آموزشی روشهای تامین مالی  پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم با همکاری...

1474
21 06
21 06 2022

تور فناوری عمومی در پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم برگزار شد

تور فناوری عمومی در پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم برگزار شد تور فناوری دانشجویی با حضور دانشجویان دانشکده شیمی دانشگاه علم و...

1325
21 02
21 02 2022

برگزاری رویداد استارتاپ شیلات در پارک زیست‌فناوری خلیج‌فارس

2974
01 07
01 07 2022

اولین رویداد هم آفرینی جزیره جهانی قشم

اولین رویداد هم آفرینی جزیره جهانی قشم نوآوری در خلق و توسعه کسب و کارها و استارتاپ های حوزه بوم گردشگری و میراث فرهنگی جزیره...

1379

خدمات پارک زیست‌فناوری خلیج‌فارس

جذب و پذیرش
پست الکترونیک
به زودی ...
به زودی ...

دستاوردها و افتخارات

قشم تنها تولید کننده سیستم های هوشمند و امنیتی خودروها و اماکن در جنوب کشور

قشم تنها تولید کننده سیستم های هوشمند و امنیتی خودروها و اماکن در جنوب کشور   با ساخت سیستم های هوشمند و امنیتی نظیر ردیاب ، کیلس استارتر، دزدگیر...

22531

طراحی و ساخت دستگاه استریل هوای محیط به همت فناوران پارک زیست فناوری خلیج...

طراحی و ساخت دستگاه استریل هوای محیط به همت فناوران پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم دستگاه استریل هوای محیط مدل جدید (New Face) PDR-701 توسط محققان...

48591

کارگاه شرکت فناور عمل‌آوری شهاب نقره‌ای قشم مستقر در پارک زیست‌فناوری خلیج‌فارس

تولید ماهی و میگوی خشک سرشار از ویتامین و پروتئین مناسب برای تمام سنین

1288

گفتگو با دکتر علیرضا مختاری مدیر عامل شرکت دانش بنیان آتیه سلامت البرز عضو...

گفتگو با دکتر علیرضا مختاری مدیر عامل شرکت دانش بنیان آتیه سلامت البرز عضو پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم شرکت دانش بنیان تامین آتیه سلامت البرز...

8998

قشم، قطب تولید پرینترهای سه بعدی دندانپزشکی کشور می‌شود

قشم، قطب تولید پرینترهای سه بعدی دندانپزشکی کشور می‌شود با ساخت پرینترهای سه بعدی به منظور تولید قطعات پلیمری دندانپزشکی و در راستای منویات رهبر...

745

عضویت پارک زیست‌فناوری خلیج‌فارس