معاونت فناوری و پشتیبانی

Responsive Image
نام: محمود
نام‌خانوادگی: درویشی نخل‌ ابراهیمی
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت مالی
شماره تماس دفتر: ۰7635221571
ایمیل: darvishi@pgbp.ir