اداره امور عمرانی

Responsive Image
مهندس احسان شمسی
کارشناس امور عمرانی
اداره امور عمرانی پارک زيست‌فناوری خليج‌فارس قشم مسئوليت برنامه‌ريزی برای تامين فضاهای كالبدی پارک به منظور توسعه و گسترش فضاهای كاربردی مورد نياز و اقدام در مورد تامين اعتبار عمرانی مورد نياز، برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با شركت‌های مشاور و پيمانكار برای طرح‌های عمرانی، بررسی صورت وضعيت‌ها و موارد مالی طرح‌های عمرانی، نظارت و هماهنگی بر اجرای طرح‌های امانی و مورد نياز، نظارت بر اجرای طرح‌های ساختمانی و تاسيساتی و همچنين تعميرات اساسی و نگهداری ساختمان‌های واحدهای مختلف پارک، نظارت بر تهيه‌ی نقشه‌ی طرح‌های عمرانی، بررسی طرح‌های عمرانی و پيشنهادات واحدهای مركز برای توسعه و عمران با توجه به اولويت‌ها، امكانات و اعتبارات مصوب بر اساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب و پيگيری بودجه‌ی پروژه‌های عمرانی تا مرحله‌ی نهايی، تهيه‌ی زمين و تهيه‌ی طرح جامع پارک را به عهده دارد.

شماره تلفن همراه: 09177096461
ایمیل: shamsi@pgbp.ir