کودنماد قشم

مدیر عامل: عباس باصره

زمینه فعالیت: تولید کود مایع از پسماند آبزیان

خدمات/محصولات: 1-کود مایع 2-کود جامد /پودر

تصاویری از محصولات