تامین آتیه سلامت البرز

مدیر عامل: علیرضا مختاری

زمینه فعالیت: تولید فرآورده‌های بیولوژیک، محیط کشت، محلول‌ها و معرف‌های آزمایشگاهی

خدمات/محصولات: سرم گوساله، آلبومین، محلول ضدعفونی دست و سطوح، کیتهای رنگ آمیزی، خدمات آزمایشگاهی میکروبی، ملکولی، بافت شناسی، سرولوژی و شیمی

تصاویری از محصولات