زیست فناور میگوی قشم

مدیر عامل: اقبال زبیری

زمینه فعالیت: تکثیر و پرورش میگو SPF

خدمات/محصولات:

تصاویری از محصولات