توسعه و تجارت راویس سپهر پارسه(اکوپارت)

مدیر عامل: فاطمه شهدکار

زمینه فعالیت: خدمات کارآفرینی و تجاری سازی – شتاب دهنده

خدمات/محصولات: طراحی و توسعه اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری از طریق ارائه خدمات ارزش افزا

تصاویری از محصولات