آراشید کشت گستر

مدیر عامل: سید احمد قائم مقامی

زمینه فعالیت: تولید محصولات صنعتی در حوزه کشاورزی و تصفیه آب

خدمات/محصولات: تولید بست های ویکتالیک

تصاویری از محصولات