تابشگران تندرست قشم

Managing Director: مسعود سلطانی

field of activity: تجهیزات پزشکی، پرتو درمانی و شتاب‌دهنده‌ی خطی

Services / Products: شتاب‌دهنده‌های خطی پزشکی، کولیماتورهای LMC، دستگاه براکی تراپی، سیمولاتورهای رادیوتراپی، تجهیز اتاق‌های مولدینگ (Molding)، رادیوتراپی، سیستم‌های دوزیمتری رادیوتراپی، نرم‌افزارهای رادیوتراپی، سیستم‌های طراحی درمان، تخت‌های درمان رادیوتراپی، دستگاه سی‌تی اسکن، دستگاه CT SCAN و MRI

Customers