هرمزان دریا پیما

Managing Director: عباس بادکوبه‌ای

field of activity: فناوری اطلاعات و الکترونیک مخابرات دریایی، خدمات پیمانکاری و مشاوره‌ای

Services / Products:

Customers