تامین آتیه سلامت البرز

Managing Director: علیرضا مختاری

field of activity: تولید فرآورده‌های بیولوژیک، محیط کشت، محلول‌ها و معرف‌های آزمایشگاهی

Services / Products:

Customers