مدیریتی و مالی

عقد قراردادهای اجاره و قراردادهای پژوهشی و انتقالی از طریق واحد امور قراردادها انجام می شود. 
قرارداد اجاره قراردادی است به منظور واگذاری فضای استقرار از مجموعه ساختمان های پارک با شرکت های دارای مجوز استقرار منعقد می شود. 
قرارداد پژوهشی قراردادی است که فی مابين سازمان كارفرما و پارك به منظور انجام يك پروژه منعقد می شود و قرارداد انتقالی فی مابین پارک و یکی از شرکت های مستقر که متقاضی انجام پروژه باشند منعقد و اجرای موضوع قرارداد اصلی و تعهدات آن به شرکت منتقل می شود. 
واحد امور قراردادها و خدمات مدیریتی پارک علم و فناوری خدماتی را به شرکتهای مستقر ارائه می دهد که به شرح ذیل است:
1-    برخورداری از معافیت مالیاتی بابت اجاره فضای استقرار
2-    برخورداری از معافیت مالیاتی در قراردادهای پژوهشی 
3-    برخورداری از ترک تشریفات در مناقصات و اخذ پروژه 
4-     برخورداری از حداقل عوارض بیمه در قراردادهای پژوهشی
5-    ارائه تضامین مورد نیاز به کارفرما طبق قرارداد پژوهشی
6-    ارائه وام کارگشایی به شرکت های تأیید شده توسط واحد