هرمزان دریا پیما

عباس بادکوبه‌ای

فناوری اطلاعات و الکترونیک مخابرات دریایی، خدمات پیمانکاری و مشاوره‌ای