تامین آتیه سلامت البرز

علیرضا مختاری

تولید فرآورده‌های بیولوژیک، محیط کشت، محلول‌ها و معرف‌های آزمایشگاهی

سرم گوساله، آلبومین، محلول ضدعفونی دست و سطوح، کیتهای رنگ آمیزی، خدمات آزمایشگاهی میکروبی، ملکولی، بافت شناسی، سرولوژی و شیمی