تشکل بانوان برقع قشم

فاطمه احمدی

گردشگری و تولید صنایع دستی بومی جزیره قشم