اعتماد گستر صنعت هرمزگان

محمدرضا کریمی

مطالعات امکان سنجی (طرح توجیهی فنی- اقتصادی و مالی)، عارضه یابی طرح ها و ارائه پیشنهادهای بهبود سریع، مدیریت و نظارت بر پروژه های سرمایه گذاری، ارائه فرصتهای سرمایه گذاری، تحقیقات بازاریابی (مطالعات بازار)، ارزیابی طرح ها، تحقیق و پژوهش، آموزش، مدیریت