شرکت هسته شاخاب قشم

شرکت هسته شاخاب قشم


شرکت هسته شاخاب قشم

حوزه فعالیت : تولید و پرورش جلبک اسپیرولینا

مدیرعامل : سجاد صفری