مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.

شرکت تابشگران تندرست قشم

شرکت تابشگران تندرست قشم

حوزه فعالیت : تولید و مونتاژ دستکاخ خای شتاب دهنده خطی پزشکی 

مدیر عامل : لطف الله پیدایش