چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان


محورهای جشنواره:

علوم پایه

تاثیر کرونا بر الگوی زیستی

از رتبه های برتر برای توسعه کسب و کار حمایت ویزه خواهد شد

مهلت ارسال ایده از 18 مرداد ماه تا 18 مهرماه

http://www.ysf-persia.com/