پژوهش های مهم علمی در پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم/ تولید دارو، غذا و انرژی از ظرفیت های نهفته در دریا

پژوهش های مهم علمی در پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم/ تولید دارو، غذا و انرژی از ظرفیت های نهفته در دریا