پارک زیست فناوری خلیج فارس به عضویت قطعی (Full Member) انجمن پارکهای علم و فناوری جهان در آمد.

پارک زیست فناوری خلیج فارس به عضویت قطعی (Full Member) انجمن پارکهای علم و فناوری جهان در آمد.


 

پارک زیست فناوری خلیج فارس به عضویت قطعی Full Member) ) انجمن پارکهای علم و فناوری جهان در آمد.

 

پارک زیست فناوری خلیج فارس در سال 1390 بعنوان عضو وابسته Affiliate Member  در انجمن علمی پارکهای علم و فناوری IASP پذیرفته شد، این پارک نیز با معرفی شرکتهای جدید مستقر و ارائه گزارشات پیشرفت پروژه های خود در طی سالهای اخیر، به تصویب هیأت مدیرة انجمن بین المللی پارکهای علم و فناوری IASP)) در سال 1395 به عضویت قطعی انجمن Full Member پذیرفته شد.

IASP  شبکة بین المللی پارکهای علمی و مراکز نوآوری است که با هدف ایجاد تعامل با پارکهای علم و فناوری شکل گرفته است و حدود 400 پارک علم و فناوری از 72 کشور در سراسر دنیا عضو این انجمن هستند.

برقراری ارتباطات علمی و فناوری میان پارکهای فناوری، ارائه خدمات متنوع برای حمایت از اعضاء از جمله اهداف این انجمن می­باشد.