واحد عمرانی و پشتیبانی


واحد عمرانی

   
در این واحد امور زیر بنایی، تاسیساتی، عمرانی پارک و خدمات پشتیبانی از ستاد و هسته ها و واحدهای فناور مستقر در پارک زیست فناوری خلیج فارس انجام میشود.