موسساتي كه ميتوانند درخواست حضور و استقرار در پارك نمایند

موسساتي كه ميتوانند درخواست حضور و استقرار در پارك نمایند


 

موسساتي كه ميتوانند درخواست حضور و استقرار در پارك نمایند:

 

• دانشگاهها و مراكز آموزشی، پژوهشي و مطالعاتي دولتي و خصوصي و واحدهاي وابسته

• واحدهاي پژوهشي و تحقيق و توسعه سازمانهاي غير دولتي و كارخانجات و صنايع

• مراكز رشد واحدهاي فناوري خصوصي

• آزمايشگاههاي مرجع، كاليبراسيون و ...

• واحدهاي توليدي نيمه¬صنعتي مبتني بر فناوري¬هاي پيشرفته

• شركتهاي خدمات مشاوره¬اي و تخصصي (بازرگاني، بازاريابي و فروش، ICT، حقوقي، ... )

• شركتهاي خدمات فني و مهندسي و فناور

• انجمن¬هاي تخصصي و سازمان¬های مردم نهاد ( NGO) علمي داراي مجوز معتبر