معرفی مسئولین

سید محمد امین فقهی

معاون پشتیبانی و اجرایی / کارشناسی ارشد
مسئولیت ها و وظایف