معاونت پشتیبانی و اجرایی

معاونت پشتیبانی و اجرایی


 

    معاونت پشتیبانی و اجرایی


• بخش اداری، مالی ، عمرانی