معاونت پشتیبانی و اجرایی

 

    معاونت پشتیبانی و اجرایی


• بخش اداری، مالی ، عمرانی