مزایده اجاره مجتمع اقامتی پژوهشگران پارک زیست فناوری خلیج فارس

مزایده اجاره مجتمع اقامتی پژوهشگران پارک زیست فناوری خلیج فارس


پارک زیست فناوری خلیج فارس مزایده برگزار می کند

شرایط مزایده :

 1. موضوع مزایده: اجاره مجتمع اقامتی پژوهشگران پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)
 2. نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده (ودیعه): فیش بانکی به نام شخص مزایده گر یا ضمانت نامه بانکی                               به مبلغ 270/000/000 (دویست و هفتاد میلیون ریال) که می بایست در پاکت سربسته با درج عنوان مزایده،                               
 3. نام دستگاه مزایده گزار، نشانی و شماره تلفن همراه در پشت پاکات در موعد مقرر به واحد دبیرخانه پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم) تحویل گردد.
 4. مبلغ پیشنهاد قیمت به عدد و حروف در قسمت مربوطه در سامانه قید شود.
 5. دستگاه مزایده گزار مجاز نیست به پیشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی مزایده برسد ترتیب اثر بدهد.
 6. مجتمع اقامتی با وضعیت موجود اجاره داده می شود و پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم) هیچگونه مسئولیت و تعهدی بابت تامین اعتبار و تکمیل عملیات عمرانی و تاسیساتی باقیمانده، تعمیرات و تجهیزات مورد نیاز و پیگیری، تامین و خرید انشعابات آب، گاز، برق، تلفن، اینترنت و ... در کل این مجتمع اقامتی را ندارد.
 7. هر گونه ساخت و ساز جدید یا تغییر در وضعیت موجود و یا اصلاح نقشه های ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی بدون اخذ مجوز لازم از دفتر عمرانی پارک در تمام مجتمع اقامتی ممنوع می باشد.
 8. بابت تکمیل و راه اندازی مجتمع اقامتی به ترتیب 5 و 1 ماه مهلت تنفس جهت پرداخت اجاره بها از تاریخ تحویل مجتمع به مزایده گر در نظر گرفته می شود.
 9. سپرده برنده اول شرکت در مزایده که ظرف مدت یک هفته پس از اعلام نتیجه مزایده حاضر به تنظیم قرارداد یا انجام معامله نباشد به نفع پارک ضبط می شود. برنده دوم در صورتی معرفی می شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده نفر اول کمتر از مبلغ تضمین سپرده نفر اول باشد.

تبصره: سپرده شرکت در مزایده برنده دوم، حداکثر ظرف مدت یک ماه باید به وی مسترد شود، مگر اینکه در این مدت برای انجام معامله یا تنظیم قرارداد، پیشنهاد کتبی پارک به وی ابلاغ شود. در صورت استنکاف برنده دوم از انجام معامله، سپرده او نیز به نفع پارک ضبط می شود.

 1. چنانچه برای مزایده گر منع قانونی وجود داشته باشد، هیچگونه مسئولیتی متوجه این پارک نمی باشد.
 2.  مزایده گر اقرار می نماید که مورد مزایده را بازدید نموده و از شرایط و مشخصات معامله آگاهی کامل دارد.
 3.  قیمت پایه بر اساس و بازدید و نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شماره 140000/1 مورخ 02/25/ 1400            مبلغ 450/000/000 (چهارصد و پنجاه میلیون ریال) اعلام گردیده است.
 4.  مزایده گر در تعیین قیمت پیشنهادی دقت لازم را بعمل آورد. در صورت اشتباده در محاسبه قیمت پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم هیچگونه مسئولیتی ندارد.
 5.  دستگاه مزایده گر در رد تمام و یا هر یک از پیشنهادها مختار است.
 6.  هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده است.
 7.  شماره شبای واریز ودیعه شرکت در مزایده 030100004001091506378850 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام سازمان منطقه تجاری می باشد.