متحرک سازی تجهیزات و امکانات تصویربرداری پیشرفته از جمله CT Scan و MRI توسط شرکت مستقر در پارک زیست فناوری خلیج فارس

متحرک سازی تجهیزات و امکانات تصویربرداری پیشرفته از جمله CT Scan و MRI توسط شرکت مستقر در پارک زیست فناوری خلیج فارس


شرکت تابشگران تندرست قشم مستقر در پارک زیست فناوری خلیج فارس با همکاری سایر شرکت های داخلی و خارجی اجرای پرژه متحرک سازی امکانات تصویر برداری بیمارستانی را آغاز نمودند.

مسعود سلطانی مدیر عامل شرکت گفت:

با توجه به نیاز مبرم کشورهای خاورمیانه و اتفاقات گوناگون پیش بینی نشده از جمله سیل و زلزله و حتی جنگهای منطقه ای در صدد بر امدیم که از امکانات و دانش موجود محلی و حتی مشارکت همکاران دیگر کشورها جهت ساخت و تجهیز امکانات تصویربرداری پیشرفته از جمله CT Scan و MRI و حتی دیگر تجهیزات مورد نیاز بیمارستانی و درمانگاهی بصورت متحرک در کشور بومی سازی و در صورت نیاز صادر کنیم.
وی افزود: اینگونه تجهیزات بدلیل هزینه بالای آن در خارج از کشور تقریبا توجیه اقتصادی جهت خرید ندارند ولی با استفاده از امکانات داخلی و خصوصا زیرساخت های موجود در کشور میتوان با حداقل هزینه نیازهای بحرانی کشور را برطرف نمود